+371 28358001, order@protv.lv

GARANTIJA

 

Saskaņā ar 1999. gada 18. marta likuma „Patērētāju tiesību aizsardzības likums” 27. pantu patērētājs ir tiesīgs izvirzīt pretenzijas par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

 

Gadījumā, ja Preces kvalitāte neatbilst līgumam, Pircējam ir šādas tiesības:

 

  • Ja no preces iegādes pagājuši mazāk kā seši mēneši:

1.    prasīt samazināt preces cenu;
2.    prasīt novērst preces neatbilstību;
3.    apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu;
4.    prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu;
Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas izmantot preci, Pircējs nevar prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu.

  • Ja no preces iegādes pagājuši vairāk kā seši mēneši:

1.    vispirms pieprasīt preces neatbilstības novēršanu (remontu) vai preces apmaiņu;
2.    ja saprātīgā termiņā remonts vai apmaiņa nav iespējama, pieprasīt samazināt preces cenu vai izbeigt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudu proporcionāli preces nolietojumam;
Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas izmantot preci, Pircējs nevar prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu.

 

Prasījuma pieteikuma veidlapa (lejuplādēt)


Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanā nav noteikts, ka pircējs var pieteikt pārdevējam prasību par nopirktu preci, ja tā ir līguma noteikumiem atbilstoša, vai vienkārši to atdot atpakaļ, saņemot samaksāto naudu, izņemot gadījumus:

• ja prece iegādāta ārpus uzņēmuma pastāvīgās tirdzniecības vietas vai pakalpojums saņemts ārpus pastāvīgās pakalpojuma sniegšanas vietas, pārdevējam piegādājot preci vai pakalpojuma sniedzējam sniedzot pakalpojumu pēc savas iniciatīvas vai pēc Jūsu nepārprotami izteikta lūguma, apmeklējot Jūs mājās, darba vai citā atrašanās vietā (piemēram, rīkojot speciālas preču vai pakalpojumu prezentācijas),
• ja par preces iegādi vai pakalpojuma saņemšanu ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju būsiet vienojušies, izmantojot piedāvājumu ar tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību.

Tikai šajos gadījumos Jums ir atteikuma tiesības - 14 kalendāra dienu laikā bez defektu konstatēšanas vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsoda procentus vai zaudējuma atlīdzību.

 

Lai realizētu atteikuma tiesības, nesāciet preci lietot (izņemot tās pārbaudi vai uzmērīšanu), jo šajā laikā esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu.


Visos pārējos gadījumos, ja nopirktā prece Jums neder pēc izmēra, krāsas, fasona vai citu tamlīdzīgu iemeslu dēļ, bet tai nav defektu vai bojājumu, Jūs nevarat pieprasīt no pārdevēja to apmainīt pret citu preci.

 

 

Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.


Lai pieteiktu prasījumu par līgumam neatbilstošu preci vai pakalpojumu, nepieciešams uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci Pārdevējam. Transporta izmaksas sedz Pircējs.

 

Iesakām, pirms nodot servisa apkalpošanai tehniku, parūpēties par tajā esošo datu saglabāšanu, izveidojot rezerves kopiju, jo servisa apkalpošanas laikā dati var tikt neatgriezeniski zaudēti. Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu.

 

Preces komplektā ietilpstošajiem aksesuāriem, pultiem, akumulatoriem, baterijām, savienojošiem vadiem, putekļu sūcēju maisiem un birstītēm, spuldzītēm, drošinātājiem un citiem komplektējošiem, kuri ekspluatācijas procesā nolietojas, garantijas apkalpošana netiek paredzēta, vai tā ir ierobežota.

 

Garantijas apkalpošana nav spēkā, ja precei:

1.    ir mehāniski bojājumi, kas radušies klienta vainas dēļ,

2.    bojājuma rašanās iemesls nav atkarīgs no ražotāja vai pārdevēja, ja tiek konstatēts, ka bojāta preces garantijas plombe, sērijas numurs, ir notikusi instrukcijai neatbilstoša iekļūšana izstrādājumā un/vai pircējs pats mēģinājis novērst bojājumu.

3.    ir bojājumi, kas radušies dabas stihiju, zibens, ugunsgrēka, plūdu u.c. rezultātā,

4.    ja precei ir bojājumi, kas radušies svešu priekšmetu, šķidrumu, kukaiņu u.t.t., iekļūšanas rezultātā,

5.    ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir zemas kvalitātes ūdens (ar paaugstinātu kalcija, hlora, rūsas vai smilts saturu) izmantošana,

6.    ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir ķīmisku vielu iedarbība,

7.    ir bojājumi, kas radušies elektriskā sprieguma svārstību vai bojājumu gadījumā, komunikāciju un kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī citu sadzīves faktoru gadījumos (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums u.c.),

8.    bojājumi radušies tādēļ, ka prece netika lietota saskaņā ar tās lietošanas instrukciju, ka netika ievēroti preces uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi, kā arī gadījumos, kad izstrādājums netika uzstādīts atbilstoši instrukcijai,

9.    bojājumi radušies tādēļ, ka tā netiek izmantota paredzētajiem mērķiem vai sadzīves tehnika tiek izmantota profesionālā nolūkā,

10.    Izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumus,

11.    bojājumi radušies tādēļ, ka tehnikā vai mobilajā telefonā izmantota pirātiska vai neatbilstoša programmatūra,

12.    Nav veikta regulārā servisa apkope (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama).

Salidzini.lv logotips